Všeobecné obchodní podmínky

Níže je aktuální znění Obchodních podmínek.

Využíváním služeb vyjadřuje zadavatel svůj souhlas s níže uvedenými Obchodními podmínkami společnosti Datlab s.r.o. stanovenými pro používání aplikace Tenderman.

VERZE 1.1

PUBLIKOVANO 11.7.2018

 1. Předmět obchodních podmínek a vysvětlení některých pojmů
  1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „OP“ nebo „podmínky“) upravují podmínky pro poskytování služby spočívající v poskytování webové aplikace sloužící pro průzkum trhu a přípravu veřejné zakázky (dále jen „služba Tenderman“) společností Datlab s.r.o., IČ 24213101 (dále „poskytovatel“) prostřednictvím internetových stránek www.tenderman.cz.
  2. Uživatelským účtem se rozumí registrace celé organizace včetně jejích jednotlivých pověřených pracovníků.
  3. Zadavatelem se rozumí právnická osoba využívající službu Tenderman za účelem přípravy vlastních veřejných zakázek.
 2. Poskytovaná služba Tenderman
  1. Služba Tenderman umožňuje provádět průzkum trhu, stanovení předpokládané hodnoty a vyhledávání historických zadávacích dokumentací.
  2. Zadavatel objedná službu Tenderman formou objednávky odkazující na tyto OP adresované poskytovateli. Objednávka obsahuje identifikaci zadavatele, vymezení časového období na které je služba Tenderman objednávána (nejméně 6 měsíců, lze i na dobu neurčitou), požadovanou frekvenci platby (3, 6, nebo 12 měsíců), cenu bez DPH, identifikaci kontaktní osoby a zástupce kontaktní osoby.
  3. Zadavateli jsou po objednání služby poskytovatelem vytvořeny uživatelské účty pro jednotlivé zaměstnance určené k používání služby Tenderman. Kontaktní osoba a zástupce kontaktní osoby jsou oprávněny stanovit a měnit výčet těchto osob.
  4. Zadavatel je oprávněn službu používat po akceptaci objednávky poskytovatelem a po uhrazení poplatku za používání služby v souladu s objednávkou. Oprávnění zaniká skončením doby na kterou je uhrazen poplatek, případně je prodlouženo další objednávkou.
  5. Po uplynutí časového období stanoveného v objednávce lze období prodloužit formou návazné objednávky. V případě, že tak není učiněno k poslednímu dni období, ztrácí zadavatel přístup k účtu. V případě další objednávky do 1 roku od ztráty přístupu je účet obnoven včetně všech obsažených informací.
  6. Zadavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit a to doručením písemné výpovědi do datové schránky provozovatele. Výpověď je platná okamžitě a zavazuje provozovatele k vrácení poplatků za dosud nečerpanou službu. Výpověď neruší jiné závazky a povinnosti vzniklé po dobu plnění smlouvy.
 3. Práva a povinnosti
  1. Poskytovatel se zavazuje poskytovat služby v obvyklé kvalitě v souladu s požadavky zadavatele a těmito OP, tedy zejména provozovat internetové stránky tenderman.cz tak, aby bylo dosahováno obvyklé kvality. Poskytovatel se zavazuje průběžně odstraňovat chyby a nedostatky zjištěné ve službě a dále ji rozvíjet.
  2. Poskytovatel se zavazuje o změnách v těchto obchodních podmínkách a významných změnách v aplikaci informovat kontaktní osoby zadavatele.
  3. Poskytovatel má právo použít referenci zadavatele ve svých marketingových prezentacích.
  4. Zadavatel se zavazuje využívat službu pouze prostřednictvím vlastních zaměstnanců určených podle bodu 2.3 a pouze pro účely přípravy vlastních veřejných zakázek.
  5. Zadavatel se zavazuje informovat o zjištěných chybách aplikace provozovatele.
  6. Provozovatel se zavazuje poskytovat služby podpory formou e-mailu v maximálním rozsahu odpovídajícím velikosti klienta, tedy 1 h za každé 2 tis. Kč měsíční platby.
 4. Cena a platební podmínky
  1. Výše poplatku za 1 měsíc používání služby Tenderman je určena na základě velikosti zadavatele, tedy průměrného počtu zakázek zadaných zadavatelem v třech letech předcházejících objednávce. Výše poplatku je následně obsažena v objednávce.
  2. Po akceptaci objednávky zašle poskytovatel zadavateli fakturu dle období a frekvence splátek v objednávce. Tato faktura má splatnost 30 dnů ode dne doručení. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
  3. Zadavatel odpovídá za to, že úhrada poplatku za poskytnutou službu bude provedena ve výši a lhůtě splatnosti uvedené na faktuře.
  4. Nezaplatil-li zadavatel ve lhůtě splatnosti uvedenou fakturu vyúčtovanou za poskytnutou službu, poskytovatel jej prokazatelně upozorní a stanoví náhradní lhůtu plnění ne kratší než 5 pracovních dnů ode dne doručení upozornění. Po marném uplynutí náhradní lhůty může poskytovatel přerušit poskytování služby. Poskytovatel neodpovídá za škody ani jiné újmy tímto vzniklé zadavateli.
  5. Zadavatel má právo v případě porušení těchto OP ze strany provozovatele, zejména pak povinností dle bodu 3.1, od objednávky odstoupit a požadovat vrácení poplatku uhrazeného za měsíce následující po datu doručení informace o odstoupení. Na vrácení dřívejších poplatků nemá zadavatel nárok.
 5. Odpovědnost za škodu a náhrada škody
  1. Poskytovatel není povinen hradit zadavateli náhradu skutečné škody ani ušlého zisku, která vznikne v důsledku:
   1. omezení, přerušení, neposkytnutí či vadného poskytnutí služby,
   2. ztráty, odcizení, vyzrazení nebo zneužití přístupových údajů zadavatele, které má zadavatel povinnost chránit před ztrátou, odcizením, vyzrazením a zneužitím,
   3. užitím chybných či neúplných informací získaných prostřednictvím nástroje.
  2. V ostatních případech za škodu poskytovatel odpovídá do výše šesti měsíčních poplatků za službu.
  3. Zadavatel se dále zavazuje, že nebude poskytovatele činit odpovědným za jakékoliv právní nebo finanční nároky třetích stran vůči zadavateli, které vzniknou na základě objednané služby.
 6. Závěrečná ustanovení
  1. Zadavatel je povinen se před zahájením užívání služby seznámit s těmito OP a vyjádřit s nimi svůj souhlas. Souhlas vyjádří započnutím s užíváním služby, a to i v rámci období, které mu bylo nabídnuto zdarma. Pokud zadavatel s těmito OP nesouhlasí, je povinen se zdržet užívání služby.
  2. Zadavatel prohlašuje a zaručuje, že je plně způsobilý k právním úkonům, nebyl zbaven způsobilosti k právním úkonům a jeho způsobilost k právním úkonům nebyla omezena v rozsahu znemožňujícím mu vyslovení souhlasu s těmito obchodními podmínkami.
  3. Zadavatel tímto uděluje výslovný souhlas dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů poskytovatelem. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou a může být kdykoli odvolán, a to formou doporučeného dopisu adresovaného do sídla poskytovatele. Souhlas zahrnuje užití údajů k informaci o významných změnách ve službě Tenderman a s ní souvisejících produktů.
  4. Věci neupravené těmito OP užívání se řídí příslušnou právní úpravou platnou v České republice. Závazkový vztah mezi poskytovatelem a zadavatelem se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.
  5. Ustanovení OP jsou platná po celou dobu využívání služby zadavatelem, a to až do úplného vyřízení všech práv a nároků z toho plynoucích.
  6. Provozovatel si vyhrazuje právo měnit tyto OP a výši administrativního poplatku. Změnami poplatku nejsou dotčeny již uhrazené služby. Tyto OP nabývají platnosti a účinnosti dnem uveřejnění na webové adrese www.tenderman.cz.